IT จัดการสร้างความรู้กลุ่ม KM เทคนิคการใช้งาน Google Apps For Education
SSRU admin
2015-12-22 10:31:56

IT จัดการสร้างความรู้กลุ่ม KM เทคนิคการใช้งาน Google Apps For Educationที่มา : ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธฺสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา