รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมฯเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเช็ก
SSRU admin
2015-12-22 10:27:30

รศ.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมฯเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สาธารณรัฐเช็ก(7 -13 ธันวาคม 2558) รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "Actual Economy : Local Solutions for Global Challenges" ซึ่งจัดโดย สสสร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ National Academy of Management, Ukraine ณ Prague, Czech Republic โดยได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง "The Success of Yves Saint Laurent in A Global Market" สำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการดังกล่าวจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการในฐานข้อมูลของ Scopus Q4 นับเป็นอีกความสำเร็จด้านหนึ่งของคณะฯ ในการเพิ่มคะแนนตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยให้มีลำดับที่สูงขึ้น และแสดงศักยภาพของคณาจารย์ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์

ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา