คณะมนุษย์ศาสตร์ฯเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน "วารสารสุนันทามนุษย์กับสังคม"
SSRU admin
2015-12-22 10:19:01

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน "วารสารสุนันทามนุษย์กับสังคม"


Download เอกสาร

-รายละเอียดการส่งบทความ
-รูปแบบการเขียนบทความ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา