พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ
SSRU admin
2015-10-22 10:39:27

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงประทานโล่เกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ที่มา : ไพรัช ศิริวัฒนพิศาล
ผู้นำเสนอข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา