น.ศ.วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลปกรรมฯ อวดศักยภาพ ร่วมโชว์ผลงานการออกแบบในเวทีระดับชาติ
SSRU admin
2015-09-22 09:29:27

น.ศ.วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลปกรรมฯ อวดศักยภาพ ร่วมโชว์ผลงานการออกแบบในเวทีระดับชาติ


เมื่อวันที่ 17 - 20 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงผลงานในงาน THAILAND INNOVATION AND DESIGN EXPO 2015 (T.I.D.E) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานการประดิษฐ์คิดค้นด้านนวัตกรรม และงานออกแบบและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เป็นเวทีให้กับ นักออกแบบ นักคิด นักประดิษฐ์ และ ผู้ประกอบการของไทยได้เผยแพร่ผลงาน สร้างปฏิสัมพันธ์ เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในอนาคตนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่ว ไปเพื่อให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องการนำนวัตกรรมและงานออกแบบมาสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ
ภายใต้แนวคิดการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวคิดสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศในทศวรรษหน้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเล็งเห็นถึงศักยภาพในการยกระดับให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและงานออกแบบของอาเซียน จึงเป็นที่มาของการจัดงานThailand Innovation and Design Expo 2015 หรือ T.I.D.E. 2015
ซึ่งผลงานของนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงผลงานจำนวน 6 ชิ้นงาน นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่นักศึกษามีความสามารถตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ รวมถึงสร้างชื่อเสียงที่ดีมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ที่มา : สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.far.ssru.ac.th
ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา