วจก. จัดประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
SSRU admin
2015-07-22 10:22:19

วจก. จัดประชุมปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต


21 ก.ค. 58 ผศ.ดร.ประทีป วจีทองรัตนา เปิดการประชุมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชีบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2558 ของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ซึ่งในการปรับปรุงหลักสูตรนี้ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ มาให้ข้อเสนอแนะ อาทิ รศ.ดร.ธนากร ธนาธารชูโชติ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยปทุมธานี รศ.ดร.สุชารัช ริมกีรติกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รศ.ดร.วิภาวี พิจิตบัณดาล วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคุณมานพ แสงจำนงค์ ผู้จัดการแนกพัฒนาการบริหารองค์กรสู่ระดับโลก บ.เซ็นต์โกเบน ซีคิวริท ประเทศไทย จำกัด ผู้แทนจากภาคเอกชน เพื่อรับพังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป


ที่มา: ณปภัช ประดิษฐพงษ์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา