คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ KM เรื่อง "การพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์"
SSRU admin
2015-07-22 10:12:22

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ KM เรื่อง "การพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์"


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ์ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณาจารย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน ซึงทางคณะฯ ได้เชิญอาจารย์สัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ คณบดีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งสมาชิกกลุ่มการจัดการความรู้สายวิชาการของคณะฯ ทั้ง 3 กลุ่ม ได้เข้าร่วมรับฟังและซักถามประเด็นปัญหาข้อสงสัยในด้านต่างๆ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.far.ssru.ac.th

ที่มา: นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา