สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตรกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2559-2563)
SSRU admin
2015-07-22 10:05:57

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตรกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (2559-2563)


สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีนโยบายพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง เพื่อเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาองค์กรตามทิศทางของมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทางของสำนักฯ (และแผนพัฒนาบุคลากร) ให้เป็นไปตามทิศทางของมหาวิทยาลัยเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) จึงมีความจำเป็นที่สำนักจะต้องมีการปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๕๘ เป็นไปตามปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ด้วยเช่นกัน

ในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของสำนักฯ และติดตามงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีวัตถุประสงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงทิศทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของสำนัก จัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทบทวน JD, WI, SOP กรอบภาระงานของบุคลากร GE รวมทั้งการตรวจสอบ ติดตาม และสรุปผลกิจกรรมและโครงการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรของสำนักให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.gen-ed.ssru.ac.th

ประเภทข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์
ที่มา: นางสาวสุพัฒตรา ซัง