สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติ ร่วมกิจกรรมการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์
SSRU admin
2016-06-22 14:04:51

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติ ร่วมกิจกรรมการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์

วันนี้ (22 มิ.ย. 59) ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์คมสัน โสมณวัตร คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์ ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิทยาเขตนครปฐม ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ฯ และนายกเทศบาลตำบลคลองโยง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านบริเวณโดยรอบวิทยาเขตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ทั้งนั้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ทั้งระบบและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ให้แก่นักศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ ณ วิทยาเขตนครปฐม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากการเรียนการสอนและการวิจัยไปสู่การสร้างและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านโลจิสติกส์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยอาศัยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเครือข่ายชุมชนในบริเวณโดยรอบวิทยาเขต

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา