พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์
SSRU admin
2016-06-22 13:55:30

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์

ที่มา : ประชาสัมพันธ์
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา