สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
SSRU admin
2016-06-22 10:40:38

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในภาคเรียนที่ 2/2558 ณ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง ซึ่งมีนักศึกษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจำนวน 2 คน ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือฝึกงานในส่วนเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ และเสียง ของสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ผลของการฝึกประสบการวิชาชีพหรือการฝึกงานในครั้งนี้นักศึกษาได้รับการชื่นชมในการปฏิบัติงานได้อย่างดีจากพี่เลี้ยงที่คอยดูแล และต้องการให้ทางสาขาวิชาส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพอีกในครั้งต่อไป

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
http://www.sci.ssru.ac.th/
ที่มา: รศ.ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา