ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการอบรม มาตรฐานการทำงาน (JD) ของหน่วยงานสายสนับสนุน
SSRU admin
2016-06-22 10:25:46

ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการอบรม มาตรฐานการทำงาน (JD) ของหน่วยงานสายสนับสนุน

งานประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ผู้นำเสนอข่าว : ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา