สำนักวิทยบริการฯจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย ปี 2559
SSRU admin
2015-09-21 10:29:41

สำนักวิทยบริการฯจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมหาวิทยาลัย ปี 2559ที่มา ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา