มรภ.สวนสุนันทา ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2
SSRU admin
2015-07-21 10:00:42

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อ “งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม The Second (2nd) National and International Conference on Quality in Management and Innovation”


เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อ “งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม The Second (2nd) National and International Conference on Quality in Management and Innovation” โดยมีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เป็นเจ้าภาพหลักพร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตร อาทิ Chonnam National University , National University Of Laos , มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี , วิทยาลัยทองสุข ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ถนนจรัญสนิทวงศ์
ผู้บริหารคณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์สิรัชชา สำลีทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ , อาจารย์จรรจิรา โมน่า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการฯ และบุคลากรคณะร่วมงานดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศภายในงานเริ่มจากชุดการแสดงนาฏศิลป์ไทย และชุดการแสดงบัลเล่ต์ซึ่งนำแสดงโดยอาจารย์สรร ถวัลย์วงศ์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการละคร มร.สส. จากนั้นอาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวานิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ขึ้นกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ และศาสตราจารย์ ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน อธิการบดีเกียรติคุณวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวเปิดงาน หลังจากพิธีเปิดงานเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่ช่วงการบรรยายพิเศษโดยเจ้าภาพได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชาต่างๆ มาบรรยายให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังเริ่มจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มร.สส. ได้ขึ้นบรรยายพิเศษในหัวข้อ “THAI education and community การศึกษาของประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยได้กล่าวถึงเหตุผลและความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปัจจัยแต่ละด้านในการยกระดับการศึกษาไทยเข้าสู่ ASEAN ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา ทักษะด้านภาษาอังกฤษ บุคลากรมหาวิทยาลัย การบริหารและความปลอดภัยของนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ทุนการศึกษา งานวิจัย และการแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรม
จากนั้นเป็นองค์ปาฐก (Keynote speaker) Dr.Alan Marshall ในหัวข้อ “ASEAN cooperation and green environment” และตามด้วยพันเอก ดร.ศรัณยู วิริยเวชกุล ในหัวข้อ “Thailand Economics and ASEAN regional security ความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนกับการบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศไทย”
สำหรับในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานทางวิชาการจากอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ทั้งในแบบโปสเตอร์และนำเสนอผลงานแบบบรรยาย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.far.ssru.ac.th

ประเภทข่าว: ข่าวกิจกรรม
ที่มา: นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา