น.ศ. วิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ จัดสัมนา "ย้อนวันวานอาหารชาววัง" ตอน ห้องเครื่องพระวิมาดาเธอฯ
SSRU admin
2015-07-21 09:41:18

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดสัมนา "ย้อนวันวานอาหารชาววัง" ตอน ห้องเครื่องพระวิมาดาเธอฯ


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดสัมมนา "ย้อนวันวานอาหารชาววัง" ตอน ห้องเครื่องพระวิมาดาเธอฯ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมีนายศุภกร พิบูลศุสกุล กล่าวรายงาน และผศ.ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากสาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, สาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, สาขาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผศ. พันธ์ศักดิ์ วรรณดี และผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้บรรยายและสาธิตการทำขนมเม็ดแตงโมตำรับห้องเครื่องพระวิมาดาเธอฯ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ ตระหนักถึงความสำคัญอนุรักษ์และสืบทอดตำรับอาหารไทยชาววังตำหนักพระวิมาดาเธอฯ ด้วย


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th

ที่มา: ประชาสัมพันธ์คณะวิทย์ฯ
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา