ปรับแนวทางKM การดำเนินงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
SSRU admin
2017-04-21 11:08:31

ปรับแนวทางKM การดำเนินงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน19 เมษายน 2560. เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมพณิชยกุล ชั้น 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้" ให้แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีการปรับแนวทางการดำเนินงาน KMสำหรับบุคลากรสายวิชาการในด้านการวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) การเขียนเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน(งบประมาณแผ่นดิน) 2)การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จะเป็นด้านการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 1)การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2)การลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน 3)การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 4) การสร้างนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้การปรับครั้งนี้นอกจากมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ยังสามารถรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาอีกด้วย 
โดยสามารถ download ใบสมัครได้ที่ แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกลุ่มKM 
http://www.plan.ssru.ac.th/qa_km/index.php/th/document/category/18-km.html

ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU

ที่มา : กองนโยบายและแผน
ผู้นำเสนอข่าว : กองนโยบายและแผน  สำนักงานอธิการบดี