ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานเสวนาเรื่อง "รอบรู้ ทันภัย Cyber"
SSRU admin
2017-04-21 10:53:15

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานเสวนาเรื่อง  
 "รอบรู้ ทันภัย Cyber"

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายอโณทัย อรุณเรือง รักษาการหัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ได้เข้าร่วมงานเสวนาเรื่อง   "รอบรู้ ทันภัย Cyber" (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber) โดยได้รับเกียรติจาก น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีและปาฐกถาพิเศษเรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์  2560 และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การเปรียบเทียบความแตกต่าง พ.ร.บ. 2550 และ 2560" โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน อดีตรองอธิบดีกรมสืบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นายกสมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ หรือ TISA โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง ทีเค คอนเวนชั่น โรงแรม ที.เค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

ที่มา : ธนชาติ นาที ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา