โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่ชีวิตการทำงาน เพื่อให้บัณฑิตมีการคิดวิเคราะห์ข้อมูล และเข้าใจเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
SSRU admin
2017-04-21 10:50:21

โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่ชีวิตการทำงาน เพื่อให้บัณฑิตมีการคิดวิเคราะห์ข้อมูล และเข้าใจเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

เมื่อวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ในช่วงเช้า ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่ชีวิตการทำงาน เพื่อให้บัณฑิตมีการคิดวิเคราะห์ข้อมูล และเข้าใจเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และช่วงพักกลางวันได้มีการจัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการแข่งขันกีฬาสุนันทาสามัคคีครั้งที่ 28 ที่ผ่านมา และในช่วงบ่าย ได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้และเทคนิคในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีเทคนิคในการเรียนรู้ และเสริมสร้างความรู้ให้นักศึกษาในด้านธรรมเนียมปฏิบัติ กฏระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของสังคม ณ ห้องประชุม 26103 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับเกียรติจาก ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและการประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
1. http://sci.ssru.ac.th/index.php/th/ 
2. https://www.facebook.com/ScienceAndTechnologySSRU/ 

ที่มา : นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา