คณะศิลปกรรมศาสตร์เสริมธรรมะให้นักศึกษา จัดการบรรยาย "ธรรมดา Talk"
SSRU admin
2017-03-21 15:37:12

คณะศิลปกรรมศาสตร์เสริมธรรมะให้นักศึกษา จัดการบรรยาย "ธรรมดา Talk"


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  ร่วมกับ มูลนิธิหอธรรมพระบารมี โดยพระสุรศักดิ์ จรณธัมโม จัดกิจกรรมการสนทนาธรรมในกับนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ "ธรรมดา Talk" ซึ่งได้เชิญผู้มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงมาร่วมสนทนาธรรม ได้แก่ คุณวราพรรณ ทรัพย์ธนะอุดม (คุณแจง) คุณพันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์ (คุณติ๋ม) คุณนที เอกวิจิตร (คุณอุ๋ย Buddha bless) และ คุณพชร พิทักษ์จำนงค์ จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ด้วยมุ่งหวังปลูกฝังให้นักศึกษา นอกจากมีความรู้ความเชี่ยวชาญในแขนงวิชาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางด้านศิลปะ และศาสตร์ทางด้านการออกแบบแล้ว นักศึกษายังต้องรู้จักมีธรรมะเป็นเครื่องชี้นำความคิดและจิตใจควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถของตน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

ที่มา :  นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา