น.ศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลจากการเข้าร่วม การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC ครั้งที่ 16
SSRU admin
2017-03-21 15:26:39

น.ศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลจากการเข้าร่วม การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย NSC ครั้งที่ 16


วันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา นายธีรภาพ ศรีแสนสุข นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับรางวัล "ชมเชย" ประเภทโปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ระดับนิสิต นักศึกษา จากการเข้าร่วมแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC) ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  โดยคัดเลือกจากโครงงานนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,392 โครงการ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบที่ 2 และรอบชิงชนะเลิศทุกทีม จะต้องจัดบูทเผยแพร่และแสดงผลงานแก่บุคคลทั่วไป และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และไปแข่งขันต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา  

        

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้ทำการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 25 ทีม โดยผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จำนวน 10 ทีม ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 จำนวน 3 ทีม  ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 1 ทีมได้รับรางวัล "ชมเชย" รับเงินรางวัลอีก 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร ซึ่งทั้งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  
1. http://sci.ssru.ac.th/index.php/th
2. https://www.facebook.com/ScienceAndTechnologySSRU

ที่มา : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา