สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเชื่อมต่อองค์ความรู้สู่อาเซียน ณ ศูนย์การศึกษาอุดรธานี
SSRU admin
2016-03-21 10:45:24

สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการเพื่อเชื่อมต่อองค์ความรู้สู่อาเซียน ณ ศูนย์การศึกษาอุดรธานี


เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั่วประเทศสู่อาเซียนเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัย บริการวิชาการเพื่อเชื่อมต่อองค์ความรู้สู่อาเซียน ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ชุมชน และนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมโครงการอย่างคับคั่ง โครงการดังกล่าวเป็นโครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทั้งนี้ ได้มีการสาธิตการทำน้ำพริกลงเรือตำรับสวนสุนันทา ซึ่งถือว่าเป็นอาหารชาววังที่มีชื่อเสียงของวังสวนสุนันทา และได้มีการถ่ายทอดแนวคิดการประดิษฐ์ลายผ้าทอ ถือเป็นเอกลักษณ์และสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้นำเสนอข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา