ชิญร่วมงานสัมนา TQM Forum ครั้งที่ 24
SSRU admin
2015-11-20 15:37:20

เชิญร่วมงานสัมนา TQM Forum ครั้งที่ 24


ที่มา : ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมแบะการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา