คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมและบัณฑิตใหม่
SSRU admin
2015-08-20 10:14:15

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตเกียรตินิยมและบัณฑิตใหม่ที่มา: ณปภัช ประดิษฐพงษ์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา