สำแดงพลัง KM สวนสุนันทา
SSRU admin
2015-08-20 10:08:28

สำแดงพลัง KM สวนสุนันทา


กองนโยบายและแผนขอเชิญหน่วยงานส่ง กลุ่มความรู้ เข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมการสรรหาฯ ให้กองนโยบายและแผนภายในวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดของเอกสารประกอบการสมัครฯ ดังนี้

๑. ใบสมัครเข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มความรู้ จำนวน ๒ ชุด
๓. แผ่นซีดีบรรจุไฟล์ข้อมูลผลการดำเนินงาน และ วิดีทัศน์ นำเสนอผลงาน (กลุ่มละไม่เกิน ๗ นาที) จำนวน ๑ ชุด

**สามารถ Down load เอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่ www.km.ssru.ac.th


ที่มา: กองนโยบายและแผน
ผู้นำเสนอข่าว: กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี