ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสวนสุนันทาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันที่ 25 พ.ย. 58
SSRU admin
2015-11-19 11:34:26

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสวนสุนันทาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันที่ 25 พ.ย. 58


ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา
ผู้นำเสนอข่าว : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี