เวทีสัญจร "การสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" 23 พ.ย.58
SSRU admin
2015-11-19 11:19:19

เวทีสัญจร "การสร้างความรู้ความเข้าใจการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ" 23 พ.ย.58


ที่มา : กองนโยบายและแผน
ผู้นำเสนอข่าว : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี