คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวด B.A. The Next Gent 2016 "เสน่ห์ดาว แพรวพราวเดือน"
SSRU admin
2016-09-19 10:31:54

คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวด B.A. The Next Gent 2016 "เสน่ห์ดาว แพรวพราวเดือน"
วันที่ 17 กันยายน 2559 ณ ลานกิจกรรมใต้อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดประกวด B.A. The Next Gent 2016 "เสน่ห์ดาว แพรวพราวเดือน" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุพัตรา กาญจโนภาส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผลการตัดสิน ปรากฏว่า นายวิสา ยามางึจิ (โคจิ) จากสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และนางสาวบุปผา มุ่งใฝ่ดี (แฟรี่) จากสาขาวิชาวิชาการเงินการธนาคาร ได้รับตำแหน่งดาว - เดือน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2559 สำหรับรางวัล Popular Vote ประจำปี 2559 นี้ ได้แก่ นายภมรพล กาญจนกำเนิน(โบ้) จากสาขาวิชาการประกอบการธุรกิจ และนางสาวปรียนันท์ บัวงาม (วาเลน) จากสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาว – เดือนดังกล่าวจะเป็นตัวแทนสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ที่จะเข้าประกวดในงาน "แก้วรวมช่อ" ระดับมหาวิทยาลัยต่อไป


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
www.fms.ssru.ac.th

ที่มา: กันยากร สุจริตเนติการ:งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา