คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีไหว้ครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2559
SSRU admin
2016-08-19 10:18:01

คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีไหว้ครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2559

(18 สิงหาคม 2559) สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีไหว้ครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธาน และอาจารย์รุ่งลักษมี รอดขำ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี กล่าวรายงาน ร่วมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์(5724) คณะวิทยาการจัดการ

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การกล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี พิธีไหว้ครูของนักศึกษา คณาจารย์ผูกข้อมือให้กับตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และการพบปะและผูกข้อมือระหว่างรุ่นพี่และศิษย์เก่า ต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1

อาจารย์รุ่งลักษมี รอดขำ หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี เปิดเผยว่า “ โครงการพิธีไหว้ครู สาขาวิชาการบัญชี ประจำปี 2559 จัดขึ้นโดยความร่วมมืมอของอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชีและนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 2 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความระลึกถึงบุญคุณของครู การแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และศิษย์เก่า อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักศึกษาทางด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ดำรงรักษาพิธีรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นสิริมงคล และปลูกฝังให้นักศึกษาได้รับการสืบสานวัฒนธรรมไทย ต่อการระลึกถึงบุญคุณของครูอีกด้วย”

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา