สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง
SSRU admin
2015-08-18 10:59:37

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ สานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง


เมื่อวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2558 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ลานกิจกรรมอาคาร 35 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในการสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และนักศึกษาใหม่ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีปรองดอง และเป็นการสร้างความอบอุ่นและมิตรภาพที่ดีของนักศึกษาภายในสาขาวิชาเดียวกันและสถาบันเดียวกันด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ที่มา: ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตรืและสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา