คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น
SSRU admin
2015-08-18 10:53:14

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่นวันนี้(17 สิงหาคม) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Kyoto University of Education ประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาเป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมด้วยดร.ณัฐพล ใจจริง รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.เปรมวดี ณ นครพนม หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น อ.ไพลิน กลิ่นเกษร และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งนำโดยรองศาสตราจารย์นาโอมาสะ ซาซากิ จะอยู่ทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 17 - 22 สิงหาคม 2558 สาขาวิชาฯได้จัดบัดดี้คอยดูแลจนสิ้นสุดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนนี้เป็นไปตามข้อตกลงในMOU และจัดติดต่อเป็นประจำทุกปี เป็นปีที่10 แล้ว ในปีนี้นักศึกษาของสาขาฯ 2 คนพร้อมด้วย อ.เปรมวดี ณ นครพนม ได้ไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่ Kyoto University of Education เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ส่วนในเดือนสิงหาคมของทุกปี นักศึกษาแลกเปลี่ยนของญี่ปุ่นก็จะเดินทางมามหาวิทยาลัยของเรา เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในสถานการณ์จริง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.hs.ssru.ac.th
ที่มา: ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา