สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเชิญคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นกรรมการตัดสินผลงาน Young Artists Talent #6
SSRU admin
2015-09-17 10:22:21

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเชิญคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นกรรมการตัดสินผลงาน Young Artists Talent #6


สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 (Young Artists Talent #6) โดยคัดเลือกเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 70 คน เข้าร่วมอบรมและฝึกฝนทักษะทางด้านงานศิลปะ โดยมีศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานของนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
และเมื่อวันที่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินผลงาน ได้ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงาน ซึ่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้นำผลงานภาพวาดร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินอาวุโส คณาจารย์ และนักศึกษาอีกด้วย
และเป็นที่น่าชื่นชมเมื่อนางสาวกาญจนา ศรีภุมราช นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่นักศึกษาของคณะสามารถแสดงศักยภาพได้ตามอัตลักษณ์ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.far.ssru.ac.th
ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา