คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภายในคณะฯ ที่เผยแพร่ผลงานวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ Google scholar
SSRU admin
2015-08-17 13:57:20

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ภายในคณะฯ ที่เผยแพร่ผลงานวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลของ Google scholar


วารสาร Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 197, 25 July 2015 ประกอบด้วยอาจารย์จำนวน 5 ท่าน ดังนี้
• The Influence of Victorian Dolls on Costumes of Young Princess Daughters of King Chulalongkorn จัดทำโดยรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
• Fabric Design and Development for Casual Wear: Inspiration from Watphradhatphasornkaew Decorative Arts จัดทำโดยอาจารย์สิรัชชา สำลีทอง
• The Art of Designing, Fabric Pattern by Tie-dyeing with Natural Dyes จัดทำโดยอาจารย์ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ
• The Pattern Design on Hand-Woven Loincloth, Inspired by Thai Chess จัดทำโดยอาจารย์สุวิธธ์ สาดสังข์
• Designing Multifunction Fabric for Tourists จัดทำโดยอาจารย์จรรจิรา โมน่า
• Solar Energy-Based Insect Pest Trap จัดทำโดยอาจารย์ณิชานันทน์ เสริมศรีและอาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ
วารสาร 17th International Academic Conference, Vienna , 21 June 2015 ประกอบด้วยอาจารย์จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
• A COMPARATIVE STUDY OF THAI AND LAOS TEMPLE FESTIVAL DRESS จัดทำโดยรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
• STUDENTS’ PROJECT-BASED LEARNING: LOCAL COMMERCIAL PRODUCTS AND MARKETING MIX จัดทำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.กรองทอง ไคริรี และผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ชนนาถ มีนะนันทน์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.far.ssru.ac.th
ที่มา: นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา