ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมการใช้งาน Google Apps for Education
SSRU admin
2015-08-17 10:10:25

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมการใช้งาน Google Apps for Education


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมการใช้งาน Google Apps for Education ซึ่งเป็นชุดฟรีอีเมล์จาก Google และเครื่องมือต่างๆ เช่น อีเมลล์ (Gmail) เอกสาร (Docs) กลุ่ม (Groups) ที่เป็นระบบเปิดสำหรับการศึกษา เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนและช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สำหรับผู้สนใจในโครงการดังกล่าว สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/fLQU24 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 2 – 3 อาคาร 31 ชั้น 2 เริ่มอบรมระหว่างวันที่ 25 , 26 , 27 สิงหาคม 2558 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ที่มา: ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา