คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นวัง
SSRU admin
2017-03-17 08:57:34

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นวัง

เมื่อวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมเรียนรู้ความเป็นวังสวนสุนันทา โดยนำนักศึกษาและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าชมตำหนักสายสุทธานภดล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรทราบถึงประวัติความเป็นมาของวังสวนสุนันทา โดยรับเกียรติจากนายชนะภพ อัณณโอฬาร เจ้าหน้าที่ภัณฑารักษ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้ได้รับความรู้และความเป็นมาของวังสวนสุนันทา ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมทุกคน

--------------------------------------------------------------------------------

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
1. http://sci.ssru.ac.th/index.php/th
2. https://www.facebook.com/ScienceAndTechnologySSRU 

ที่มา : นางสาวทัศนียา มีเปี่ยมสมบูรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา