น.ศ. วจก.สวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลยูนิเซฟ ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2559
SSRU admin
2016-12-16 10:31:47

น.ศ. วจก.สวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ รางวัลยูนิเซฟ ข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2559
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยองค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2559 โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและทูตพิเศษ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นประธานในการมอบรางวัล ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพมหานคร

สำหรับผลการตัดสินรางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติและหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติออนไลน์ในสถาบันอุดมศึกษา ปรากฎว่า ผลงานของนักศึกษาสาขาวารสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศ จากผลงานข่าวเรื่อง ท้องไม่พร้อม หาคน ''สวมสิทธิ์'' ลูกในครรภ์ผ่านเว็บละเมิดสิทธิเด็ก ผิดทั้งแม่และผู้อุปการะ โดย หนังสือพิมพ์ออนไลน์สุนันทานิวส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

การประกวดข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำ ปี 2559 นี้ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยนิสิตนักศึกษา ให้ความสนใจส่งผลงานข่าวและสารคดีเชิงข่าวด้านการส่งเสริมสิทธิเด็กเข้าประกวดจำนวนมาก ซึ่งในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดในประเภทอุดมศึกษาทั้งสิ้น 17 ชิ้น จาก 7 สถาบันทั่วประเทศ โดยมีนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : งานประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา