ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2557
SSRU admin
2015-10-16 10:45:47

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2557


วันที่ 15 ตุลาคม 2558 กองนโยบายและแผนกำหนดจัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2557 ในปีนี้คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร. พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ ฯ ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.จันทนี เพชรานนท์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ และผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา

โดยในช่วงเช้า รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ และประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ แนะนำทีมตรวจประเมิน ฯ และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมิน ฯ หลังจากนั้นรศ.ธีระดา ภิญโญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์กลุ่มตัวแทนผู้บริหาร นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย และห้องประชุม สสสร. ตามลำดับ และในช่วงบ่ายคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ เข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป ฯ และสำนักวิทยบริการ ฯ ตามลำดับ

และในวันที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ในช่วงเช้าคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ จะดำเนินการตรวจหลักฐานตามตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และในช่วงบ่ายคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน และกล่าวรายงานสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจาต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในเวลา 15.00 น. จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสรุปรายงานผลในวันเวลาดังกล่าว

ที่มา : กองนโยบายและแผน

ผู้นำเสนอข่าว : กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี