โครงการอบรม การเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ Facebook
SSRU admin
2015-07-16 10:01:09

โครงการอบรม การเปิดร้านค้าออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ Facebook


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th

ประเภทข่าว ประชาสัมพันธ์คณะ
ที่มา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา