คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมสนับสนุนการประกวด Sakura Collection Asia Students Awards 2016/17
SSRU admin
2017-03-16 09:52:10

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมสนับสนุนการประกวด  Sakura Collection Asia Students Awards 2016/17

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ในการตัดสินหาผู้ชนะเลิศจากผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ในการประกวด Sakura Collection Asia Students Awards 2016/17 in Thailand เป็นการแข่งขันการออกแบบแฟชั่นที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในทวีปเอเชียที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมออกแบบชุดที่สื่อถึงประเทศญี่ปุ่น บวกกับคุณภาพและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผลงาน

ซึ่งในปีนี้มีนักศึกษา นักออกแบบสมัครเล่น และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดมากมาย ทั้งนี้เป็นนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ และยังได้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ได้ออกแบบชุดจริงและได้โชว์บนเวทีการประกวดในรอบตัดสินทั้งสิ้นจำนวน 4 คน  

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง ยังได้รับเชิญขึ้นกล่าวบนเวที และร่วมเป็นผู้ทรงเกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศด้วย การประกวดนี้ จัดขึ้น ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  

 

ที่มา : นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา