การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่3
SSRU admin
2016-02-15 09:56:23

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่3ที่มา: กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา