น.ศ. วารสารสนเทศ วจก.คว้ารางวัลชนะเลิศสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ "รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11
SSRU admin
2015-12-15 10:54:14

น.ศ. วารสารสนเทศ วจก.คว้ารางวัลชนะเลิศสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ "รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11


เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถด้านการผลิตรายการ และเปิดโอกาสให้ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ อันจะเป็นช่องทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วิชาชีพหลังจบการศึกษา ในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งหมด 93 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ มีผลงานส่งเข้าประกวด 62 เรื่อง จาก 22 สถาบันการศึกษา

สำหรับผลการตัดสินปรากฎว่า ผลงานของ นายก้องเกียรติ วิรุฬห์ธนวงศ์, นางสาวณัชนันทน์ ตรีเนตรประดิษฐ์ นางสาวภควดี พุ่มเหรียญ และนายพรพินิต เอื้อประเสริฐ นักศึกษาสาขาวารสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คว้ารางวัลชนะเลิศสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ "รางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 11" ประเภทวิถีชุมชน จากผลงาน "พึ่งพา อย่างพอเพียง" ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลชนะเลิศด้านโทรทัศน์ชิ้นแรกของ สาขาวารสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นับตั้งแต่มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีรายวิชา Broadcast Journalism โดยก่อนหน้านี้เคยได้รับรางวัลชมเชยมาแล้วทั้งในประเภทโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยได้จัดให้มีการประกวดผลงานสารคดีเชิงข่าวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2548 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่มีคุณภาพของนิสิตนักศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ อีกทั้งยังประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ระหว่างสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุนโครงการฯ โดยแก่นแท้สำคัญที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมโครงการสายฟ้าน้อยในครั้งนี้ คือ ประสบการณ์ และการสร้างจิตสำนึกในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของความเป็นคนข่าวมืออาชีพ บทเรียนอันแท้จริง ที่ทุกคนจะได้ซึมซับนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพในอนาคต

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th

ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา