ฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ วจก. จัดสัมมนาผู้ประกอบการ
SSRU admin
2015-09-15 12:03:58

ฝ่ายฝึกประสบการณ์ฯ วจก. จัดสัมมนาผู้ประกอบการ


เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2558 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้จัดโครงการสัมมนาผู้ประกอบการในโครงการสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีอาจารย์กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เป็นผู้กล่าวเปิดงาน โดยการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้แก่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 บริษัท เอ็ม เค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) มาให้ข้อมูลองค์กรและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาฝึกงานด้วย


ประเภทข่าว : ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ
ที่มา : ปุณรภา ประดิษฐพงษ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา