บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557
SSRU admin
2015-07-15 10:27:41

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.grad.ssru.ac.th

ประเภทข่าว:แก้วเจ้าจอม
ที่มา: บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้นำเสนอข่าว: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา