โออิชิ กรุ๊ป เอ็มเค สองบริษัทชั้นนำ เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559
SSRU admin
2016-03-15 09:56:01

โออิชิ กรุ๊ป เอ็มเค สองบริษัทชั้นนำ เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559


วันนี้ (14 มีนาคม 2559) อาจารย์อโนชา โรจนพานิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็มเค เรสเทอรองค์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัดการ

คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอ็มเค เรสเทอรองค์ จำกัด (มหาชน) เดินทางมาดำเนินการสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษา สาขาการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ เพื่อรับเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ผ่านไปด้วยดี มีนักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าฝึกงานของแต่ละบริษัทเป็นจำนวนมาก โดยผลการสัมภาษณ์ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งกำหนดการฝึกงานดังกล่าวอยู่ในระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม – 25 พฤศจิกายน 2559

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.fms.ssru.ac.th
ที่มา : กันยากร สุจริตเนติการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการจัดการ
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา