ศูนย์ IT ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
SSRU admin
2016-03-15 09:51:11

ศูนย์ IT ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย


ที่มา ธนชาติ นาที : ประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้นำเสนอข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา