นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ Refraction (การหักเหของแสง)
SSRU admin
2016-12-14 09:32:14

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ Refraction (การหักเหของแสง)เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยใช้ชื่องานว่า Refraction (การหักเหของแสง) การที่เราจะสามารถมองเห็นการหักเหของแสงได้ก็ต่อเมื่อแสงขาวส่องผ่านแท่งปริซึมและหักเหออกมาเป็นแสงสีรุ้ง แสงขาวก็เปรียบเสมือนนักศึกษา ที่ผ่านการปรุงแต่งขัดเกลาจากบ้านนิเทศศิลป์ให้ออกมาเป็นผลงานที่สวยงามสู่ความสำเร็จในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาทุกคน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายสำนักทรัพย์สินและรายได้ รองศาสตราจารย์ ดร.จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์สิรัชชา สำลีทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ กล่าวรายงาน

สำหรับผลงานนักศึกษาที่จัดแสงในครั้งนี้มีหลายประเภท ได้แก่ การโฆษณา หนังสือ ออกแบบการจัดอีเว้นท์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบตัวอักษร สื่อโมชั่นอินโฟกราฟิก เป็นต้น ซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็จะแสดงออกมาในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิม์ สื่อภาพยนต์ สื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ใบปลิว ป้ายบิวบอร์ด ป้ายไวนิว

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ "Refraction" ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศวนสุนันทา จะจัดแสดง ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชั้น L ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

ที่มา: นางสาวภัทราภรณ์ สดแสงจันทร์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา