คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย จัดโครงการอบรมการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ
SSRU admin
2015-09-14 15:04:41

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย จัดโครงการอบรมการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ


เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ "การอบรมการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ" โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มาบรรยายในหัวข้อ "แหล่งเผยแพร่งานวิจัยและงานสร้างสรรค์" และรองศาสตราจารย์ ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มาบรรยายในหัวข้อ "การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"
โดยมีรองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมคณาจารย์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. www.far.ssru.ac.th

ที่มา : นายพิทยาธร บุญวรรณ์
ผู้นำเสนอข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา