น.ศ. รหัส 58 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับลงทะเบียน ICT ในวันที่ 15-30 ก.ย.58 หรือจนกว่ารอบจะเต็ม
SSRU admin
2015-08-14 15:30:55

น.ศ. รหัส 58 ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนอบรม ICT

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับลงทะเบียน

ในวันที่ 15-30 ก.ย.58 หรือจนกว่ารอบจะเต็ม