คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ครั้งที่9
SSRU admin
2016-07-14 09:50:11
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ครั้งที่9

ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา สร้างภาวะความเป็นผู้นำ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาเพื่อให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ ครั้งที่ 9 ที่เฟื่องฟ้ารีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีตัวแทนนักศึกษาทุกสาขาวิชา และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วม โดยมีจุดมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้นำนักศึกษา สร้างภาวะความเป็นผู้นำ มีทักษะการคิดที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าที่จะเผชิญกับอุปสรรครู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และมีหลักการทำงานที่ดีเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ทั้งมุ่งเน้นในด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และความตรงต่อเวลา ซึ่งทำให้นักศึกษาทุกคนเกิดความประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://sci.ssru.ac.th

ที่มา: นางลลิสา สหนาวิน
ผู้นำเสนอข่าว : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา