พิชิต 3 รางวัล!!! เอกลักษณ์วังสวนสุนันทา โดยใช้หลักหัวใจนักปราชญ์ "สุ จิ ปุ ลิ"
SSRU admin
2015-07-14 11:23:27

พิชิต 3 รางวัล!!! เอกลักษณ์วังสวนสุนันทา โดยใช้หลักหัวใจนักปราชญ์ "สุ จิ ปุ ลิ"

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคลากร เพื่อรับรู้เอกลักษณ์วังสวนสุนันทา โดยใช้หลักหัวใจนักปราชญ์ "สุ จิ ปุ ลิ" ณ ห้อง Main Training Room อาคาร 31 ชั้น 4 สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดย อาจารย์ธนาคม พจนาพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ "เอกลักษณ์วังสวนสุนันทา โดยใช้หลักหัวใจนักปราชญ์ "สุ จิ ปุ ลิ" โดย อาจารย์ศิริมาลย์ วัฒนา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งมีการแข่งขันตอบคำถาม ในหัวข้อ "เอกลักษณ์วังสวนสุนันทา" โดยทีมภัณฑารักษ์ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน ซึ่งมีผู้ที่ผ่านการแข่งขันตอบคำถามและได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ นางสาวณิรัญสา ธนะสุพรรณ สำนักทรัพย์สินและรายได้
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวรักชนก รัตนะ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาววาสนา อ้นป้อม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความใฝ่หาความรู้ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเจตคติของตน รักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นการรวบรวมความรู้และสืบทอดเอกลักษณ์ของวังสวนสุนันทา เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนให้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ความเป็นวังสวนสุนันทาต่อไป


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. http://ilpc.ssru.ac.th
2. facebook.com/ilpcssru

ที่มา: สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.)
ผู้นำเสนอข่าว: สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชิวิต(สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา