ผู้บริหาร วจก.ต้อนรับคณะดูงานจาก มทร.พระนคร
SSRU admin
2015-07-14 11:08:05

ผู้บริหาร วจก.ต้อนรับคณะดูงานจาก มทร.พระนคร


ที่มา: ณปภัช ประดิษฐพงษ์
ผู้นำเสนอข่าว: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา